BETTY & CHARLES / EDDIE HOUSTON BETTY & CHARLES / EDDIE HOUSTON